LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Lösningsinriktad Coaching, Teambuilding & Handledning

 

"När arbetslagets positiva energi smittar av sig till elever, föräldrar och kollegor då har handledningen eller team-buildingen tjänat sitt bästa syfte".


Lösningsinriktad Teambuilding
Teambuilding är till hjälp när man vill stärka samarbetet, förbättra arbetsklimatet och ta tillvara var och ens och hela gruppens resurser i det dagliga arbetet. Det kan uppstå situationer när teamet inte riktigt presterar sitt bästa, man kanske står inför en organisationsförändring, målen eller de egna arbetsuppgifterna upplevs som otydliga, man har kört fast. Då kan lösningsinriktad teambuilding frigöra den energi och kompetens som arbetsgruppen besitter men som kommit i skymundan. I tider av snabba förändringar på arbetsmark-naden kan alla team ha glädje av att lyfta fram sina resurser och styrkor för att upprätthålla hög kvalitet och kompetens.

Lösningsinriktad Coaching
Coachingett ypperligt verktyg inom skolan för att frigöra möjligheter och maximera prestationer. En möjlighet till att förtydliga sitt agerande, öka effektiviteten och stärka mål-fokus. Coaching utgår från nuet och riktar sig mot framtiden. Viljan till resultat är nyckeln till framgång. All coaching bör leda till utveckling.

Vi erbjuder lösningsinriktad coaching individuellt eller i grupp till team, arbetsledning eller skolchefer.

För mer information och prisuppgifter gällande coaching, teambuilding och handledning kontakta:

Kerstin Måhlberg 0709-746666 kerstin@lip4u.se
Maud Sjöblom 070-693 39 52 maud@lip4u.se

Lösningsinriktad Handledning
Det blir allt vanligare att anlita externa handledare. Handledning kan alltid utgå frå ett lösningsinriktat perspektiv oavsett vilken arbetsmodell arbets-gruppen använder sig av. Handledning bör vara ett forum för erfarenhetsutbyte och reflektion. Ett utmärkt tillfälle att utveckla och stimulera yrkeskompetensen och få positiv feedback på det arbete som man utför. En möjlighet att klargöra och stärka förhållningssätt och värdegrund.

Genom att kartlägga väl fungerande situationer och fokusera på personalens styrkor, möjliggör man att det positiva upprepar sig. Den kreativa samtalsmetodiken hjälper personalen att utarbeta mål och bygga sina egna lösningar. Att handleda från ett lösningsinriktat perspektiv innebär att handledningen utgår från arbetslagets egna idéer om vad man vill använda handledningstiden bäst till. Personalen bestämmer själv fokus och mål. Handledningen är ett forum där man till-sammans fokuserar på resurser och kompetens. Arbetslagets egna erfarenheten ligger till grund för att se, lyfta fram och skapa nya möjligheter.

Lösningsinriktad handledning utvecklar och stimulerar den egna yrkeskompetensen:

  • blir ett forum för eftertanke och reflektion
  • utgår från arbetslagets egna erfarenheter och styrkor
  • betonar resurser, framgångar och styrkor
  • hjälper arbetslaget att utarbeta mål och bygga egna lösningar
  • tar tillvara teamets egna resurser