LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Lip-Focus = Feedback och Coaching utvecklar skolan

 

Lip-Focus, en ny handbok, som förutom själva implementeringen av Lip-Focus programmet och manusunderlag, innehåller en fortsättning och fördjupning av Lösningsinriktad Pedagogik från 2001. Med fler Lip-verktyg, språkliga finesser, tankens kraft, motivation, feedbackens betydelse för välmåendet och hur coaching är till hjälp i skolan.

Med den här handboken vill vi inspirera alla professionella i skolan, till att lyfta fram det lustfyllda i pedagogiken, genom att skapa en spännande mix av enkla och lättillgängliga metoder och spektakulära tankegångar runt den senaste hjärnforskningen och olika mentala tillstånd. Se bild på Lip-Focus omslaget.

ISBN: 978-91-977651-0-7 Boken är i A4 format och innehåller 60 sidor. Kopierbart spaningsschema medföljer. Pris: 200 kr (inkl moms) + frakt. Till handboken finns en nyinspelad DVD som visar en Lip-coach i arbete. Beställ nu:


Lip-Focus är tänkt att ge konkreta idéer, nya infallsvinklar och säker drivkraft till vardagens klassrumsarbete samt moderna metoder och verktyg för en alltmer pro- och interaktiv skola. Lip-Focus medverkar till förbättrad kommunikation, större del-aktighet, ökad motivation och mer medvetet engagemang. I en verksamhet där det positiva samspelet frodas, inspireras alla till ett gemensamt handlande, vilket är stärkande för hela organisationen.

Coaching
Det finns nu goda skäl till att även skolans personal får möjlighet att ta tillvara de höjdpunkter och fördelar som coaching innebär. Allt fler inser fördelarna med coaching i skolan. I en coachande skolkultur ökar engagemanget och motivationen och därmed möjligheten att nå både egna och gemensamma mål vilket leder till bättre resultat. Coaching är en form av effektiv personalvård. Studier visar att coaching ger nöjdare och mer harmoniska anställda, vilket leder till ökad arbetsglädje och minskad sjukfrånvaro. Coaching ger skolan helt nya verktyg och bör genomföras av en certifierad Lip-coach.

Positiv Feedback
Positiv feedback är en garant för maximal inlärning och utveckling. I alla undersökningar som genomförs är det alltid någon form av återkoppling som alla önskar mer av, oavsett var i organisationen man befinner sig. Att kunna ge feedback, har länge ansetts vara en nödvändig förmåga hos en person i en ledande position.

Recensioner:
I dagens skola behövs metoder och modeller för att förbättra arbetsro och resultat. Kerstin Måhlberg och Maud Sjöblom beskriver i sin bok Lip-Fokus utmärkta metoder och modeller som varje pedagog kan få stor nytta av i sin strävan att bygga en konstruktiv grund för en välfungerande grupp. Mycket talar för att den s k positiva psykologin och det lösningsfokuserade arbetssättet är vägen förbi motivationsproblem och beteendestörningar. Med ett fokus på det som fungerar, konsten att ställa klargörande frågor, utnyttjande av skalor och "mirakel-frågor" kan en pedagog hjälpa både individen och klassen att bygga en stämning som främjar lärande och utveckling.”

fil dr John Steinberg, författare, f d rektor

"Den här boken innehåller så otroligt mycket gott och bra. Jag önskar att alla vuxna vill läsa den." 
Kay Pollak, regissör och författare

"Den här boken bidrar till att lärare får ytterligare verktyg för att öka sin professionalitet, i synnerhet i arbetet med eleverna. Både lärare och elever blir vinnare då man arbetar lösningsfokuserat, vilket borde innebära att allt fler får upp ögonen för detta arbetssätt."
Birgitta Kimber, speciallärare, och leg. psykoterapeut